''6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz''

Danıştay "kastı aşan adam öldürme" suçundan dolayı 6 yıl 8 ay hapis cezası alan bir memurun kamu görevinden atılamayacağına hükmetti.
''6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz''
Yeni Şafak'tan Ahmet Ünlü bugünkü yazısında: Bu köşede zaman zaman Danıştay kararlarına yer vererek kamu personelinin sorunlarını gündeme taşımaya çalıştık. Bu yazımızda da bir kamu personeline işlemiş olduğu fiilinden dolayı verilen 6 yıl 8 aylık hapis cezasının memuriyetine engel oluşturup oluşturmadığını açıklamaya çalışacağız.

6 YIL 8 AYLIK HAPİS CEZASI MEMURİYETE ENGEL MİDİR?

Bu konuda Danıştay Beşinci Dairesi'nin Esas No : 2016/15139 ve Karar No : 2017/21294 No'lu kararında konu bütün boyutlarıyla açıklanarak uygulayıcılara yol gösterilmiştir.

Bu kararda şu açıklamalara yer verilmiştir; Davacının memuriyetinin sona erdirilmesi işlemine gerekçe olan Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, insan öldürme kastı olmaksızın "kastı aşan adam öldürme" suçundan dolayı 6 yıl 8 ay süreyle hapis cezası ile cezalandırma kararı dikkate alındığında, davacının 657 sayılı Kanun'un 48/A-5 maddesinde yer alan "kasten işlenen bir suçtan dolayı" mahkum olmadığı anlaşılmış olup, bu sebeple davacı hakkında tesis edilen memuriyetinin sona erdirilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

Kararın detayında ise şu açıklamalara yer verilmiştir; İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yapmakta iken, 18.6.2008 tarihinde kendi isteği ve bakanlık makamı onayı ile emekliye ayrılan davacı hakkında, 9.2.1999 tarihinde görev sırasında işlemiş olduğu, "kastı aşan adam öldürme" suçundan dolayı Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4.4.2007 günlü ve E:2006/188, K:2007/80 sayılı kararıyla, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi delaletiyle aynı kanunun 452/1 ve 59/2 maddeleri gereğince 6 yıl 8 ay süreyle hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu mahkumiyet kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 13.5.2008 tarihli ve E:2007/793, K:2008/3964 sayılı kararıyla kesinleştiği, böylece davacının memuriyeti sırasında memurluğa alınma şartlarından birini kaybetmesi nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin 5. fıkrası delaletiyle 98. maddesinin (b) bendi gereğince memuriyeti sona erdirilmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanarak kesinleşen Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4.4.2007 günlü ve E:2006/188, K:2007/80 sayılı kararıyla; davacının, hırsızlık eylemi nedeniyle kaçan şahısları yakalama düşüncesiyle silahıyla yere değil karşı istikamete doğru ateş ettiği, kalabalığın gelip geçtiği, cadde ve kavşak üzerinde, başka kişilerin de isabet alabileceğinin öngörülebileceği durumda, yapılan atış neticesinde olayla ilgisi olmayan bir kişinin ölümüne yol açtığı, kaçan şahısları yakalama düşüncesiyle ateş eden davacının insan öldürme kastı bulunduğuna dair kesin delil olmadığı, ancak davacının kastın aşılması suretiyle insan öldürme suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca, 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olunması halinde, kişinin memurluğa alınmaması veya memuriyetinin sona erdirilebilmesi için, söz konusu mahkumiyetin kasten işlenen bir suçtan dolayı olması gerektiği açıktır. Bu durumda, davacının memuriyetinin sona erdirilmesi işlemine gerekçe olan Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, insan öldürme kastı olmaksızın "kastı aşan adam öldürme" suçundan dolayı 6 yıl 8 ay süreyle hapis cezası ile cezalandırılması kararı dikkate alındığında, davacının 657 sayılı Kanun'un 48/A-5 maddesinde yer alan "kasten işlenen bir suçtan dolayı" mahkum olmadığı anlaşılmış olup, bu sebeple davacı hakkında tesis edilen memuriyetinin sona erdirilmesi işleminde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

BU DURUMDA MEMURİYET NASIL DEVAM EDECEK?

Örneğimizde olduğu gibi bir durumun oluşması halinde ilgililerin memuriyetleri sona erdirilmeyecek ve mahkumiyet sürelerince de maaşları ödenmeyecektir. Yani bir çeşit memuriyetleri askıya alınacaktır. Bunun için atamaya yetkili amirlerden ilgilinin durumuna ilişkin alınacak bir olurla işlem tekemmül ettirilecektir. Konu nitelik itibariyle bir çeşit aylıksız izin durumu gibidir.

Mahkumiyet bittikten sonra da ilgililer görevlerine tekrar başlatılacaktır.

Yeni Şafak

HABER YORUMLARI